Mezinárodní podmínky prodeje pro zákazníky, kteří nejsou rezidenty v Německu

Naše národní a mezinárodní podmínky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF nebo pod dlouhým textem.

I. Uplatňování mezinárodních podmínek prodeje

1. Tyto mezinárodní podmínky prodeje se vztahují na všechny zákazníky Springer Automation CZ s.r.o (dále jen Springer), pokud příslušné místo podnikání zákazníka není v Německu. Pro zákazníky, kteří mají sídlo v Německu, platí Všeobecné prodejní podmínky (Allgemeine Verkaufsbedingungen) Springer, které budou na požádání zaslány. V každém případě je příslušným místem podnikání místo, které uzavírá smlouvu vlastním jménem. 2. Tyto mezinárodní podmínky prodeje se vztahují na všechny smlouvy, jejichž hlavním předmětem je dodání zboží nebo softwaru zákazníkovi. Dodatečné povinnosti převzaté společností Springer nemají vliv na uplatňování těchto mezinárodních prodejních podmínek. 3. Konfliktní nebo odlišné obchodní podmínky zákazníka nezavazují Springer, a to ani v případě, že proti nim Springer nemá námitky, nebo dokonce i když Springer bezpodmínečně poskytuje výkon nebo akceptuje výkon zákazníka. Ustanovení tohoto odstavce platí stejně, pokud se obchodní podmínky zákazníka, bez ohledu na obsah těchto mezinárodních prodejních podmínek, odchylují od zákonných ustanovení. 4. Tyto mezinárodní podmínky prodeje se nepoužijí, pokud zákazník kupuje zboží pro osobní potřebu, rodinu nebo použití v domácnosti a pokud to Springer věděl nebo měl vědět o tom v době uzavření smlouvy.

II. Vznik smlouvy

1. Zákazník je povinen oznámit společnosti Springer písemné oznámení před uzavřením smlouvy, pokud se použití plánované pro dodávané zboží liší od provozních účelů popsaných v technické dokumentaci Springer. Pokud má být zboží dodáno musí být vhodné nejen pro běžné použití ale nesmí být použito za okolností, které jsou neobvyklé nebo které představují zvláštní riziko pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo které vyžadují náročnější použití nebo pokud existuje riziko atypických škod nebo neobvyklých ztrát, o kterých je nebo měl zákazník vědět.2. Objednávky zákazníka se podávají písemně. Pokud se objednávka zákazníka liší od nabídky nebo nabídky předložené společností Springer, zákazník zdůrazní rozdíly jako takové. Ilustrace a výkresy, stejně jako údaje o mírách a hmotnosti uvedené v Springer návrzích nebo nabídkách, jsou zde pouze jako vodítka. 3. Všechny objednávky, zejména také objednávky přijaté zaměstnanci společnosti Springer, nabudou účinnosti výlučně, pokud bude následovat písemné potvrzení objednávky společností Springer. Samotné dodání objednaného zboží, jakékoli jiné jednání Springer nebo mlčení ze strany Springer neumožňuje zákazníkovi převzít uzavření smlouvy. Potvrzení o přijetí nebo přehled objednávky vytvořené po objednávce zákazníka slouží pouze k předběžným informacím a nepředstavuje přijetí objednávky zákazníka. Springer může zaslat takové písemné potvrzení objednávky až do čtrnácti (14) kalendářních dnů po obdržení objednávky zákazníka společností Springer. Do této doby je objednávka zákazníka neodvolatelná. 4. Písemné potvrzení objednávky společností Springer bude přijato včas, pokud je zákazníkovi přijato do čtrnácti (14) kalendářních dnů po datu vydání. Pokud bude písemné potvrzení objednávky přijato s určitým zpožděním, bude zákazník neprodleně informovat Springer. Pokud však Springer písemně požádá zákazníka o potvrzení objednávky ze strany Springer, smlouva vstoupí v platnost, pouze pokud Springer obdrží do čtrnácti (14) kopii potvrzení objednávky právně podepsané zákazníkem. kalendářní dny od data písemného potvrzení objednávky. 5. Písemné potvrzení objednávky společností Springer stanoví všechny podmínky smlouvy a uvede v platnost smlouvu, i když - s výjimkou ceny zboží a množství, které má být dodáno - není písemné potvrzení v souladu s prohlášeními zákazníka ve všech ohledech, zejména s ohledem na výhradní použití těchto mezinárodních podmínek prodeje. Zvláštní přání zákazníka, konkrétně záruky nebo záruky týkající se zboží nebo plnění smlouvy, vyžadují v každém případě výslovné písemné potvrzení společnosti Springer. Smlouva nenastane, pouze pokud zákazník písemně vznáší námitku, že potvrzení objednávky společností Springer není zcela v souladu s prohlášeními zákazníka, zákazník upřesní písemně odchylky a pokud společnost Springer přijme námitku , nejpozději sedm (7) kalendářních dnů, poté, co zákazník obdrží písemné potvrzení objednávky. 6. Potvrzení předložená zákazníkem nejsou účinná, aniž by Springer potřeboval jakékoli námitky. Zejména ani skutečná dodávka zboží, jakékoli jiné jednání Springer nebo mlčení ze strany Springer nevyvolávají u zákazníka víru ohledně relevantnosti jeho potvrzení. 7. Zaměstnanci společnosti Springer, obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni upustit od požadavku písemného potvrzení objednávky společností Springer nebo činit přísliby, které se liší od jejího obsahu nebo záruk. Pokud a do jaké míry jsou tyto osoby oprávněny podávat nebo přijímat prohlášení s účinkem pro Springer nebo proti němu, má být stanoveno podle německého práva. 8. Změny uzavřené smlouvy vyžadují vždy písemné potvrzení Springer.

III. Povinnosti společnosti Springer

1. S výhradou výjimky podle oddílu VII.-1. b) Springer musí dodat zboží uvedené v písemném potvrzení objednávky a převést majetek ve zboží. Společnost Springer není povinna plnit povinnosti neuvedené v písemném potvrzení objednávky společností Springer nebo v těchto mezinárodních prodejních podmínkách, zejména společnost Springer není povinna prokázat slučitelnost se službami nebo produkty jiných dodavatelů, pokud není výslovně dohodnuto v psaní na poskytnutí informací, dokumentů nebo certifikátů nebo na dodání příslušenství, na instalaci dalších bezpečnostních zařízení, na provádění sestav nebo na radu zákazníkovi. 2. Závazky společnosti Springer vyplývající ze smlouvy uzavřené se zákazníkem jsou dlužné pouze zákazníkovi. Třetí strany, které se neúčastní vytváření smlouvy, zejména zákazníci zákazníka, nejsou oprávněny požadovat, aby jim bylo doručeno, ani uplatňovat jakékoli jiné nároky vyplývající ze smlouvy se společností Springer. Zákazník poskytuje společnosti Springer neomezenou záruku za všechny nároky třetích stran vůči společnosti Springer vyplývající ze smlouvy uzavřené se zákazníkem. Odpovědnost zákazníka za dodávku nadále existuje, i když postoupí práva třetím stranám. 3. S přihlédnutím k obvyklým obchodním tolerancím se Springer zavazuje dodávat zákazníkovi zboží dohodnutého druhu a množství, které splňuje společné normy platné v Německu. Pokud zboží nemůže být dodáno ve stavu nabídnutém v době uzavření smlouvy, protože došlo k technickému vylepšení zboží sériové výroby, je společnost Springer oprávněna dodat zboží s technickým vylepšením. Výkonové specifikace dané společností Springer podléhají vyškolenému personálu, dodržování pokynů týkajících se strojů a dobrým provozním podmínkám, zejména s ohledem na materiály, které mají být zpracovány a použité nástroje, jakož i náležitý servis a výhradní použití originálního zboží náhradní díly. Springer je oprávněn provádět dílčí dodávky a fakturovat je samostatně a zajišťuje, že v době dodání zboží není chráněno právy nebo nároky třetích osob, které by mohly bránit jeho použití v Evropské unii. 4. Pokud je požadováno další upřesnění ve vztahu k dodávanému zboží, Springer to provede s ohledem na jeho vlastní zájmy a na identifikovatelné a legitimní zájmy zákazníka. Žádost o specifikaci zboží nebo o účast na specifikaci se nevyžaduje. Springer se nezavazuje informovat zákazníka o specifikaci, kterou učinil, ani dát zákazníkovi možnost odlišné specifikace. 5. Springer se zavazuje, že zboží zabalené a označené podle standardu Springer bude k dispozici k vyzvednutí zákazníkem FCA (Incoterms 2010) v místě dodání uvedeném v písemném potvrzení objednávky nebo - není-li místo dodání uvedeno - v prostorách 29301 Mladá Boleslav / Česká republika v dohodnutém termínu dodání. Předchozí oddělení nebo označení zboží nebo oznámení zákazníkovi, že zboží bylo dáno k dispozici, není nutné. Springer není za žádných okolností povinen informovat zákazníka o dodávce, zkontrolovat zboží s ohledem na jeho shodu se smlouvou při příležitosti dodání, ani zkontrolovat provozní bezpečnost dopravního prostředku a bezpečné nakládky při přepravě nebo poskytnutí důkazu o uskutečnění dodávky. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 6. Organizace přepravy a pojištění zboží mimo místo dodání rozhodující podle oddílu III.-5. není žádnou ze Springer povinností, ale je povinností zákazníka. Pokud zákazník nepodá písemné protioznámení včas, má Springer právo - bez toho, aby o to zákazník požádal, nebo bez takové obchodní praxe - uzavřít smlouvu o podmínkách obvyklých v Německu na jméno zákazníka a na jeho riziko a náklady pro přepravu nebo pojištění zboží do místa určení písemně uvedeného zákazníkem a - není-li takový cíl uveden - do místa podnikání zákazníka. 7. Dohodnuté dodací lhůty jsou podmíněny tím, že zákazník včas obstará veškeré požadované dokumenty, vydání, povolení, schválení, licence nebo jakákoli jiná oprávnění nebo souhlasy, otevře akreditivy nebo provede zálohy, jak bylo dohodnuto a řádně a včas plnit všechny ostatní povinnosti, které mu náleží, a to bez prodlení způsobených inspekcemi před odesláním pověřenými orgány. Sjednané dodací lhůty navíc začínají datem písemného potvrzení objednávky společností Springer. Springer je oprávněn doručit dříve než v dohodnutém termínu dodání nebo zvolit datum dodání v dohodnuté lhůtě pro dodání. 8. Aniž jsou dotčena jeho trvalá zákonná práva, je Springer oprávněn plnit své závazky po dohodnuté dodací lhůtě, pokud je zákazník informován, že Springer překročí dodací lhůtu a lhůtu pro opožděné plnění. Za výše uvedených podmínek je Springer oprávněn provádět opakované pokusy o pozdní představení. Zákazník může v přiměřené lhůtě vznést námitky proti opožděnému plnění, pokud je opožděné plnění nepřiměřené. Námitka je účinná pouze tehdy, pokud ji Springer obdrží před zahájením pozdějšího výkonu. Springer uhradí nezbytné dodatečné výdaje, prokazatelné a vzniklé zákazníkovi v důsledku překročení dodací lhůty v rozsahu, v jakém za to Springer odpovídá podle ustanovení uvedených v oddíle VII. 9. Rizika týkající se ceny a plnění i ve vztahu ke zboží, které není jasně identifikovatelné ve smlouvě a aniž by bylo nutné, aby to společnost Springer musela vypovědět, přechází na zákazníka s dodávkou podle bodu III.-5., I když bez ohledu na dodání zboží, jakmile titul na zboží přešel na zákazníka. Nakládka zboží je součástí povinností zákazníka. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 10. Springer není povinen zboží odbavit pro vývoz. Springer však požádá o nezbytné vývozní licence a celní formality nezbytné pro vývoz poté, co zákazník poskytne společnosti Springer údaje nezbytné pro vývoz v písemném oznámení, které se bude věnovat výhradně tomuto účelu. Je-li zboží bez jakéhokoli zavinění ze strany společnosti Springer poškozeno, má společnost Springer právo zcela nebo zčásti se vyhnout kupní smlouvě bez náhrady. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 11. Springer není povinen pořizovat dokumenty nebo certifikáty, které nejsou výslovně dohodnuty, získat jakékoli licence, oprávnění nebo jiné dokumenty nezbytné pro vývoz, tranzit nebo dovoz, ani poskytnout jistotu nebo celní odbavení. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 12. Springer není v žádném případě povinen plnit povinnosti spojené s dodáním zboží na trh mimo Českou republiku, nést poplatky, cla a poplatky vzniklé mimo Německo, dodržovat systémy váhy a měření, balení, označování nebo registrační nebo certifikační povinnosti platné mimo Českou republiku nebo splnění jakýchkoli jiných právních předpisů vztahujících se na zboží mimo Českou republiku. Zákazník zajistí překlad instrukcí, bezpečnostních informací, prohlášení o výkonu nebo jiných písemných materiálů o zboží požadovaném zákonem nebo vyžádaných jinak na jeho nebezpečí a náklady, pokud Springer není vázán předpisy platnými v České republice jakéhokoli jazyka kromě češtiny dodat pokyny v úředním jazyce nebo jazycích Evropské unie členského státu Evropské unie, ve kterém má být stroj uveden na trh a / nebo uveden do provozu. 13. Aniž jsou dotčena jeho přetrvávající zákonná práva a aniž by bylo nutné předchozí oznámení zákazníkovi, je Springer oprávněn pozastavit plnění svých povinností, pokud podle názoru Springer existují důvody k obavám, že zákazník zcela nebo částečně nesplní své povinnosti v souladu se smlouvou. Zejména právo na pozastavení vzniká, pokud zákazník nedostatečně plní své povinnosti umožnit platbu Springer nebo třetí straně nebo zaplatí pozdě, nebo pokud byl limit stanovený úvěrovou pojišťovnou překročen nebo bude překročen s nadcházející dodávkou. Místo pozastavení plnění má Springer podle svého uvážení právo provádět budoucí dodávky, i když budou potvrzeny, podmíněno platbou předem nebo otevřením akreditivu potvrzeného jednou z velkých německých komerčních bank. Springer není povinen pokračovat v plnění svých povinností, pokud záruka poskytnutá zákazem, aby se zabránilo pozastavení, neposkytuje dostatečnou jistotu nebo by mohla být napadena podle použitelného zákona. 14. S výjimkou ustanovení bodu III.-8. Je společnost Springer povinna informovat zákazníka o možném narušení výkonu, jakmile je pro společnost Springer rozhodně jisté, že dojde k narušení.

IV. Povinnosti kupujícího

1. Bez ohledu na pokračující povinnosti kupujícího ručit nebo umožnit platbu se kupujícík zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za zboží v měně uvedené v písemném potvrzení objednávky, která jej převádí bez odpočtu a bez nákladů a nákladů na jeden finančních institucí určených společností Springer. V případě, že cena za zboží nebyla sjednána, použije se cena, která je v dohodnutém okamžiku doručení obvyklé ceny Springer za zboží. Zaměstnanci společnosti Springer, obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni přijímat platby. 2. Platba, kterou má kupující provést, je v každém případě splatná v době stanovené v písemném potvrzení objednávky nebo - není-li uvedena doba splatnosti, - po přijetí faktury. Lhůta pro platbu nastává bez jakýchkoli dalších předběžných podmínek a zejména nezávisí na tom, zda kupující již převzal dodání zboží nebo dokladů nebo měl příležitost zboží zkontrolovat. Slevy musí být stanoveny v každém případě v písemném potvrzení objednávky společností Springer a podléhají plné a včasné platbě všech pohledávek Springer vztahujících se ke kupujícímu. Slevy se vztahují pouze na částku dlužnou kupujícího, která zůstává po odečtení případných dobropisů. Lhůty poskytnuté k platbě přestanou platit a nesplacené účty budou splatné k okamžité platbě, pokud je požadováno insolvenční řízení týkající se aktiv kupujícho, pokud kupující bez uvedení odůvodnitelného důvodu nesplní základní závazky vůči Springer nebo vůči třetím stranám, pokud kupující poskytl nepřesné informace týkající se jeho úvěruschopnosti nebo v rozsahu, v jakém je krytí pojišťovnou pro úvěr poskytnuté kupujícímu sníženo z důvodů, za které Springer neodpovídá. 3. Kupující zaručuje, že všechny zákonné požadavky a doklady pro nakládání s celními zákony a daní z přidané hodnoty dodávky nebo jakékoli služby budou splněny v souladu s platnými ustanoveními v České republice. V rozsahu, v jakém musí Springer platit česká nebo zahraniční cla a nebo daň z přidané hodnoty, kupující odškodní Springer ve všech ohledech, aniž by tím byly dotčeny jakékoli další nároky společnosti Springer. Odškodnění je poskytováno kupujícím, který se vzdává jakýchkoli dalších požadavků nebo jiných obhajob, zejména vzdání se obhajoby omezení nebo předpisu a zahrnuje také náhradu výdajů, které společnosti Springer vznikly. 4. Bez ohledu na měnu a jurisdikci jakéhokoli soudu je Springer oprávněn podle vlastního uvážení započítat příchozí platby proti nárokům existujícím vůči kupujícímu na základě jeho vlastních nebo postoupených práv v době platby. 5. Veškerá zákonná práva kupujícího na započtení proti nárokům společnosti Springer, na zadržení platby nebo převzetí zboží, na pozastavení plnění jeho povinností nebo na uplatnění obhajoby nebo protinávrhu jsou vyloučena, s výjimkou případů, kdy odpovídající nárok kupující proti společnosti Springer je ve stejné měně, je založen na základě vlastního práva kupujícího a je buď splatný a nesporný, nebo byl konečně rozhodnut, nebo v případě, že se Springer dopustil zásadního porušení svých závazků a vyplývajících z stejného smluvního vztahu a nenabízí přiměřenou jistotu. 6. Kupující se zavazuje poskytnout společnosti Springer údaje, které žádají o celní formality podle oddílu III.-10. v přiměřeném časovém předstihu převzít zboží buď sám, nebo jím určenou osobou do společnosti Springer v dodací lhůtě, aniž by bylo třeba vzít v úvahu dodatečné časové období a na místo dodání vyplývající z oddílu III.-5. a bude plnit všechny povinnosti uložené smlouvou, těmito mezinárodními prodejními podmínkami, pravidly ICC pro používání Incoterms® 2010 a zákonnými ustanoveními. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít zboží, pouze pokud se v souladu s pravidly v části VI.-1 vyhne smlouvě.

V .Dodání nevyhovujícího zboží nebo zboží s vadným označením

1. Aniž je dotčeno jakékoli vyloučení nebo snížení odpovědnosti prodávajícího stanovené zákonem, zboží není v souladu se smlouvou, pokud kupující prokáže, že s přihlédnutím k podmínkám v oddíle III. V době, kdy riziko přechází na obal, množství, jakost nebo popis zboží se výrazně liší od specifikací stanovených v písemném potvrzení objednávky, nebo při neexistenci dohodnutých specifikací není zboží vhodné pro obvyklý účel v České republice. Bez ohledu na ustanovení uvedené ve větě 1 se zboží považuje za zboží v souladu se smlouvou, pokud právní předpisy platné v místě podnikání zákazníka nebrání obvyklému použití zboží. Použité zboží se dodává bez jakékoli odpovědnosti za jeho shodu. 2. Pokud písemné potvrzení objednávky společností Springer neobsahuje výslovné prohlášení o opaku, společnost Springer zejména nezodpovídá za to, že zboží je způsobilé k účelu, který v České republice není obvyklý, ani za to, že bylo dosaženo dalšího očekávání kupujícího nebo vlastnictví vzorku nebo modelu nebo jejich soulad s právními předpisy platnými mimo Českou republiku, například v zemi kupujícho. Jakákoli záruka nebo záruka vyžadovaná kupujícím musí být jako taková dohodnuta v písemném potvrzení objednávky, a to i v následných obchodech. Springer neodpovídá za žádné nesoulad se smlouvou, ke kterému dochází v důsledku použití zboží nad rámec aplikací uvolněných Springerem nebo za podmínek použití jiných, než které stanoví Springer, nebo které neexistovaly v té době riziko prošlo. Pokud kupující, buď sám, nebo prostřednictvím třetích stran, zahájí odstranění neshod bez předchozího písemného souhlasu společnosti Springer, bude společnost Springer zbavena své odpovědnosti. 3. Kupující je povinen vůči Springer zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat každou jednotlivou dodávku komplexně z hlediska případného zjistitelného nebo typického rozporu se smlouvou a navíc, jak vyžaduje zákon. 4. Aniž je uvedeno jakékoli vyloučení nebo snížení odpovědnosti prodávajícího stanovené zákonem, má zboží nedostatek vlastnictví, pokud kupující prokáže, že zboží není v okamžiku přechodu rizika osvobozeno od vymahatelných práv nebo nároků třetích stran. Aniž jsou dotčeny další právní požadavky, představují práva nebo nároky třetích stran založené na průmyslovém nebo jiném duševním vlastnictví nedostatek vlastnictví pouze v rozsahu, v němž jsou práva registrována, zveřejněna a právně účinná v České republice a brání obvyklému využívání zboží v České republice. Bez ohledu na ustanovení uvedené ve větě 1 se právo na zboží považuje za vadné, pokud právní předpisy platné v místě podnikání zákazníka nebrání obvyklému použití zboží. 5. Aniž jsou uvedeny zákonné povinnosti kupujícho podat oznámení v přiměřené lhůtě, je kupující povinen vůči společnosti Springer, oznámit společnosti Springer jakýkoli nesoulad se smlouvou nebo jakýkoli nedostatek vlastnictví nejpozději do jedenoho (1) roku po převzetí v souladu s oddílem IV. 6. Toto oznámení musí být učiněno písemně a přímo společnosti Springer a musí být formulováno přesně tak, aby umožnilo společnosti Springer zahájit nápravná opatření bez nutnosti dalších dotazů od kupujícího a zajistit nároky vůči dodavatelům společnosti Springer a navíc, jak vyžaduje zákon . Zaměstnanci společnosti Springer, obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni přijímat oznámení mimo prostory společnosti Springer ani činit prohlášení týkající se nesouladu se smlouvou nebo vlastnickým právem a jeho důsledky. 6. Po řádném oznámení podle bodu V.-5. Se může kupující spolehnout na nápravná opatření stanovená těmito mezinárodními prodejními podmínkami. Kupující nemá žádná další práva ani nároky, ani nároky mimosmluvní povahy. V případě, že oznámení nebylo řádně dáno, může se kupující spoléhat na nápravná opatření, pouze pokud Springer podvodně zakryl nesoulad se smlouvou nebo nedostatek vlastnictví. Prohlášení společnosti Springer, pokud jde o nedodržení smlouvy nebo o nedostatek vlastnictví, slouží pouze k vysvětlení faktického postavení, ale nevyvolává pro společnost Springer žádné zproštění povinnosti řádného oznámení.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn prohlásit smlouvu za neplatnou, jsou-li splněny příslušné platné právní požadavky, poté co hrozil Springer písemným odstoupením od smlouvy a uplynutím dodatečné lhůty přiměřené délky pro písemně stanovené plnění zbytečně. Pokud kupující reklamuje dodání náhradního zboží, opravu nebo jiné plnění, je po přiměřenou dobu vázán zvoleným opravným prostředkem, aniž by byl schopen uplatnit právo na vypovězení smlouvy. V každém případě musí zákazník v přiměřené lhůtě písemně zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy a přímo společnosti Springer. 2. Aniž jsou uvedena jeho trvalá zákonná práva, je Springer oprávněn se zcela nebo zčásti vyhnout smlouvě, pokud provádění a nebo plnění smlouvy porušuje zákonná ustanovení, pokud kupující má námitky proti uplatňování těchto mezinárodních prodejních podmínek, pokud z důvodů, za které společnost Springer neodpovídá, obdrží kupující písemné potvrzení objednávky společností Springer déle než čtrnáct (14) kalendářních dnů po datu jejího vydání, pokud je požadováno insolvenční řízení týkající se majetku kupujícího, pokud Springer bez vlastního zavinění neobdrží dodávky řádně nebo včas, nebo pokud z jiných důvodů nelze očekávat, že Springer splní své povinnosti, které s přihlédnutím k jeho vlastním zájmům a zájmům kupujícho, pokud je to zjistitelné a legitimní v době uzavření smlouvy - jsou nepřiměřené, zejména ve vztahu k dohodnutému protiplnění. Stejně tak je společnost Springer oprávněna odstoupit od smlouvy po předchozím upozornění, pokud kupující neposkytne společnosti Springer údaje nezbytné k včasnému podání žádosti o celní formality, pokud zákazník bez uvedení odůvodnitelného důvodu nesplní základní povinnosti vůči Springer nebo vůči třetí strany, pokud kupující poskytl nepřesné informace týkající se jeho úvěruschopnosti nebo rozsahu, v jakém je krytí pojišťovnou pro úvěr sníženo z důvodů, za které Springer neodpovídá.

VII. Poškození

1. Springer je povinen uhradit pouze škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze smlouvy s kupujícím, smluvních jednání vedených s kupujícím nebo obchodního vztahu s kupujícím v souladu s následujícími ustanoveními, aniž by se vzdal zákonných požadavků. : a) Kupující je v první řadě povinen spoléhat se na jiná nápravná opatření a může požadovat náhradu škody pouze v případě přetrvávajícího nedostatku. Kupující nemůže požadovat náhradu škody jako alternativu k jiným opravným prostředkům. b) Springer neodpovídá za jednání dodavatelů, subdodavatelů, dopravců nebo speditérů ani za škody, k nimž kupující přispěl. Springer neodpovídá za žádné ztráty, které vzniknou v důsledku použití zboží nad rámec aplikací uvolněných Springer nebo za jiných podmínek použití, než jaké stanoví Springer. Springer rovněž neodpovídá za překážky, ke kterým dochází v důsledku přírodních nebo politických událostí, jednání státu, průmyslových sporů, sabotáží, nehod, terorismu, biologických, fyzikálních nebo chemických procesů nebo srovnatelných okolností a které Springer nemůže přiměřeně ovládat. . Springer kromě toho odpovídá pouze za předpokladu, že kupující prokáže, že výkonné orgány nebo zaměstnanci Springer úmyslně nebo z nedbalosti porušili smluvní závazky vůči kupujícímu. c) V případě odpovědnosti Springer kompenzuje v rámci limitní listiny. d) ztráty kupujícího v rozsahu, v jakém kupující prokáže, že utrpěl nevyhnutelnou škodu způsobenou porušením povinností, které společnosti Springer dluží kupujícímu a které společnosti Springer lze předvídat v době uzavření smlouvy, pokud jde o výskyt ztráty a její výše. Kromě toho je kupující povinen ohlásit svou ztrátu, jakmile bude známo porušení smlouvy. d) Springer neodpovídá za ušlý zisk nebo poškození dobré pověsti. Výše náhrady za pozdní nebo neexistující dodávku je navíc omezena na 0,5% za každý celý týden prodlení, až do maximální výše 5%, a v případě náprav z důvodu dodání nevyhovujícího zboží a nebo zboží s nedostatkem vlastnictví je omezeno na částku 200% hodnoty nevyhovující části smlouvy. Tento pododstavec se však nevztahuje na úrazy na životě, těle nebo zdraví, na podvodné utajení nesouladu nebo chybu v názvu zboží a na jiná porušení smluvních povinností v důsledku úmyslného poškození nebo hrubé nedbalosti. e) Za porušení smluvních, předsmluvních nebo závazkových vztahů vyplývajících z obchodního vztahu vůči kupujícímu je Springer povinen uhradit náhradu škody výhradně v souladu s ustanoveními těchto mezinárodních prodejních podmínek. Jakékoli použití souběžných základů nároku, zejména mimosmluvní povahy, je vyloučeno. Rovněž je vyloučeno jakékoli odvolání proti orgánům společnosti Springer, zaměstnancům, zaměstnancům, zaměstnancům, zástupcům a / nebo zaměstnancům společnosti Springer při plnění jeho povinností z důvodu porušení smluvních závazků společnosti Springer. f) Není-li promlčecí lhůta možná promlčena, nároky na náhradu škody způsobené kupujícím jsou vyloučeny po šesti (6) měsících počínaje zamítnutím nároku na náhradu škody společností Springer. 2. Bez ohledu na pokračující právní nebo smluvní nároky je kupující povinen uhradit společnosti Springer náhradu škody následovně: a) V případě prodlení s platbou uhradí kupující náklady na soudní a mimosoudní prostředky a řízení, obvyklé a narůstající v tuzemsku i zahraničí, jakož i úroky (bez nutnosti dokazování) se sazbou platnou v 29301 Mladá Boleslav / Česká republika za nezajištěné krátkodobé půjčky v dohodnuté měně, nejméně však paušální sazba 40,00 EUR a úrok ve výši 9 procentních bodů nad základní sazbou České národní banky (ČNB). b) V případě nepřevzetí zboží kupujícím nebo vážného opožděného převzetí zboží kupujícím je Springer oprávněn požadovat náhradu škody, aniž by bylo nutné dokázat až 15 procent hodnoty zboží, které má být dodáno. 3. V mezích toho, co je v obchodě legálně možné a co je obvyklé v obchodě, je kupující v obchodních vztazích se svými klienty povinen omezit svou odpovědnost v zásadě i ve výši.

VIII. Další ustanovení

1. Zboží, které bylo dodáno, zůstává u společnosti Springer až do vyřízení všech nároků existujících vůči zákazníkovi. Rozdělení rizika, pokud jde o cenu a výkon, v oddíle III.-9. není výhradou vlastnictví dotčena. Zákazník přijme veškerá nezbytná opatření podle platných zákonů k zajištění výhrady vlastnictví. 2. Zákazník je povinen písemně informovat Springer, není-li to nutné, aby Springer dodržoval jakékoli konkrétní povinnosti týkající se hlášení nebo registrace nebo poskytování informací nebo předchozího oznámení nebo uchovávání dokumentů nebo jakýchkoli jiných požadavků na přístup na trh podle ustanovení v v zemi zákazníka nebo v zemi, kde má být zboží použito. Kromě toho bude zákazník sledovat dodané zboží na trhu a přímo a písemně informovat Springer o jakýchkoli obavách, že by zboží mohlo představovat riziko pro třetí strany. 3. Aniž jsou uvedena pokračující tvrzení společnosti Springer, zákazník odškodní společnost Springer bez omezení za všechny nároky třetích stran, které jsou vůči společnosti Springer uplatněny z důvodu odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem nebo podobných ustanovení, pokud je odpovědnost založena na okolnostech, které - takový jako například prezentace produktu - byly způsobeny zákazníkem nebo jinými třetími stranami bez výslovného písemného souhlasu společnosti Springer. Odškodnění zahrnuje zejména náhradu nákladů vzniklých společnosti Springer a je poskytováno zákazníkem, který se vzdává dalších podmínek nebo jiných námitek, zejména aniž by vyžadoval dodržování povinností kontroly a odvolání, a vzdání se jakékoli obrany. 4. Pokud jde o obrázky, výkresy, výpočty a jiné dokumenty, jakož i počítačový software, který Springer zpřístupnil v materiální nebo elektronické podobě, vyhrazuje si společnost Springer všechna vlastnická práva, autorská práva, jiná práva průmyslového vlastnictví a také práva na know-how.5. Veškerá sdělení, prohlášení, oznámení atd. Se vyhotovují výhradně v němčině nebo angličtině. Komunikace prostřednictvím faxu nebo e-mailu splňujte požadavek písemné formy. 6. Zákazník má nevýhradní právo používat software dodaný se zbožím. Používání softwaru nezávisle na dodaném zboží nebo předávání softwaru třetím stranám není dovoleno. 7. V případě opožděné platby ze strany zákazníka, aniž jsou dotčeny pokračující nároky společnosti Springer, je společnost Springer oprávněna jednostranně změnit smlouvu snížením smluvních závazků zákazníka a společnosti Springer. Předmětem snížení smluvních závazků jsou pouze ta plnění zákazníka a Springer, která dosud nebyla uskutečněna, a lze je prohlásit pouze s tím důsledkem, že zákazník i Springer tak splnili své smluvní závazky vyplývající ze smlouvy a že ne existuje více povinností k dalšímu plnění. Snížení neovlivní již poskytnutá výkonnost a opravné prostředky, na které má zákazník nebo Springer nárok.

IX. Obecné smluvní zásady

1. Místo dodání vyplývá z oddílu III.-5. těchto Mezinárodních prodejních podmínek a vztahuje se rovněž na dodání náhradního zboží nebo opravu dodaného zboží. Místo platby a plnění všech zbývajících závazků vyplývajících z právního vztahu mezi společností Springer a zákazníkem je 28816 Stuhr / Německo. Tato ustanovení se použijí také v případě, že společnost Springer převezme náklady na poukazování peněz, poskytuje plnění zákazníkovi někde jinde nebo je třeba provést platbu výměnou dokumentů nebo zboží nebo v případě navrácení již poskytnutých plnění. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 2. Právní vztah se zákazníkem upravuje Úmluva Organizace spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Úmluva OSN o prodeji / CISG) v anglickém znění. Úmluva OSN o prodeji se vztahuje nad rámec své vlastní oblasti působnosti a bez ohledu na výhrady přijaté jinými státy na všechny smlouvy, na které se tyto mezinárodní podmínky prodeje použijí podle ustanovení oddílu I. jsou použity obchodní, v případě pochybností platí Incoterms® 2010 Mezinárodní obchodní komory s přihlédnutím k ustanovením těchto mezinárodních obchodních podmínek. 3. Uzavření smlouvy, včetně dohod o jurisdikci soudů a rozhodců a smluvních práv a povinností stran, včetně odpovědnosti za smrt nebo zranění způsobené zbožím jakékoli osobě a porušení předsmluvní smlouvy a záruční závazky a interpretace se řídí výhradně Úmluvou OSN o prodeji společně s těmito mezinárodními podmínkami prodeje. S výhradou odlišných ustanovení těchto mezinárodních prodejních podmínek se zbývající část právních vztahů mezi stranami řídí švýcarským závazkovým kodexem. 4. Všechny smluvní a mimosmluvní spory, jakož i spory podle insolvenčního práva, které vyplývají ze smluv nebo v souvislosti se smlouvami, na které se tyto mezinárodní podmínky prodeje vztahují, včetně jejich platnosti, neplatnosti, porušení nebo zrušení, jakož i další spory vzniklé obchodního vztahu se zákazníkem bude konečně vyřešeno, bez použití běžných soudů, rozhodčím řízením podle švýcarských pravidel mezinárodní arbitráže (švýcarských pravidel) platných v den, kdy je doručeno oznámení o arbitráži v souladu s tato pravidla. Soud se skládá ze tří (3) rozhodců, jednoho (1) z nich jmenuje navrhovatel, jednoho (1) z nich odpůrce a předsedu soudu určují dva takto jmenovaní rozhodci, nebo je-li sporná částka nižší než 150 000 EUR, je jmenován jeden (1) rozhodce podle švýcarských pravidel mezinárodní arbitráže. Místem rozhodčího řízení je Curych / Švýcarsko, jazyky používané v rozhodčím řízení jsou němčina a / nebo angličtina. Působnost rozhodčího soudu vylučuje zejména každou zákonnou pravomoc, která je poskytována z důvodu osobního nebo hmotného vztahu. Pokud je tato rozhodčí doložka neúčinná nebo přestane platit, je pro všechny spory dohodnuta výlučná místní a mezinárodní jurisdikce soudů, které jsou příslušné pro 28816 Stuhr / Německo. Místo podání žaloby k rozhodčímu soudu a bez ohledu na jakoukoli neúčinnost rozhodčí doložky je Springer rovněž oprávněn podat žalobu k státnímu soudu, který je příslušný pro 28816 Stuhr / Německo nebo státní soud v místě podnikání zákazníka, nebo kterýkoli vnitrostátní soud, který je příslušný podle vnitrostátního nebo zahraničního práva. 5. Pokud by ustanovení těchto mezinárodních prodejních podmínek byla nebo by se stala částečně nebo zcela neúčinná, zůstávají ostatní ujednání nadále platná. Strany jsou povinny nahradit neúčinné ustanovení právně platným ustanovením co nejblíže komerčnímu významu a účelu neúčinného ustanovení.

X. Obecné smluvní zásady

1. Místo dodání vyplývá z oddílu III.-5. těchto Mezinárodních prodejních podmínek a vztahuje se rovněž na dodání náhradního zboží nebo opravu dodaného zboží. Místo platby a plnění všech zbývajících závazků vyplývajících z právního vztahu mezi společností Springer a zákazníkem je 28816 Stuhr / Německo. Tato ustanovení se použijí také v případě, že společnost Springer převezme náklady na poukazování peněz, poskytuje plnění zákazníkovi někde jinde nebo je třeba provést platbu výměnou dokumentů nebo zboží nebo v případě navrácení již poskytnutých plnění. Dohodnutí jiných Incoterms nebo klauzulí, jako je „dodání zdarma …….“ Nebo podobných, zahrnuje pouze změnu ustanovení o přepravě a přepravních nákladech; kromě toho zůstávají v platnosti ustanovení stanovená v těchto mezinárodních prodejních podmínkách. 2. Právní vztah se zákazníkem upravuje Úmluva Organizace spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Úmluva OSN o prodeji / CISG) v anglickém znění. Úmluva OSN o prodeji se vztahuje nad rámec své vlastní oblasti působnosti a bez ohledu na výhrady přijaté jinými státy na všechny smlouvy, na které se tyto mezinárodní podmínky prodeje použijí podle ustanovení oddílu I. jsou použity obchodní, v případě pochybností platí Incoterms® 2010 Mezinárodní obchodní komory s přihlédnutím k ustanovením těchto mezinárodních obchodních podmínek. 3. Uzavření smlouvy, včetně dohod o jurisdikci soudů a rozhodců a smluvních práv a povinností stran, včetně odpovědnosti za smrt nebo zranění způsobené zbožím jakékoli osobě a porušení předsmluvní smlouvy a záruční závazky a interpretace se řídí výhradně Úmluvou OSN o prodeji společně s těmito mezinárodními podmínkami prodeje. S výhradou odlišných ustanovení těchto mezinárodních prodejních podmínek se zbývající část právních vztahů mezi stranami řídí švýcarským závazkovým kodexem. 4. Všechny smluvní a mimosmluvní spory, jakož i spory podle insolvenčního práva, které vyplývají ze smluv nebo v souvislosti se smlouvami, na které se tyto mezinárodní podmínky prodeje vztahují, včetně jejich platnosti, neplatnosti, porušení nebo zrušení, jakož i další spory vzniklé obchodního vztahu se zákazníkem bude konečně vyřešeno, bez použití běžných soudů, rozhodčím řízením podle švýcarských pravidel mezinárodní arbitráže (švýcarských pravidel) platných v den, kdy je doručeno oznámení o arbitráži v souladu s tato pravidla. Soud se skládá ze tří (3) rozhodců, jednoho (1) z nich jmenuje navrhovatel, jednoho (1) z nich odpůrce a předsedu soudu určují dva takto jmenovaní rozhodci, nebo je-li sporná částka nižší než 150 000 EUR, je jmenován jeden (1) rozhodce podle švýcarských pravidel mezinárodní arbitráže. Místem rozhodčího řízení je Curych / Švýcarsko, jazyky používané v rozhodčím řízení jsou němčina a / nebo angličtina. Působnost rozhodčího soudu vylučuje zejména každou zákonnou pravomoc, která je poskytována z důvodu osobního nebo hmotného vztahu. Pokud je tato rozhodčí doložka neúčinná nebo přestane platit, je pro všechny spory dohodnuta výlučná místní a mezinárodní jurisdikce soudů, které jsou příslušné pro 28816 Stuhr / Německo. Místo podání žaloby k rozhodčímu soudu a bez ohledu na jakoukoli neúčinnost rozhodčí doložky je Springer rovněž oprávněn podat žalobu k státnímu soudu, který je příslušný pro 29301 Mladá Boleslav / Česká republika nebo státní soud v místě podnikání zákazníka, nebo kterýkoli vnitrostátní soud, který je příslušný podle vnitrostátního nebo zahraničního práva. 5. Pokud by ustanovení těchto mezinárodních prodejních podmínek byla nebo by se stala částečně nebo zcela neúčinná, zůstávají ostatní ujednání nadále platná. Strany jsou povinny nahradit neúčinné ustanovení právně platným ustanovením co nejblíže komerčnímu významu a účelu neúčinného ustanovení.